Pošlji razglednico - VPRAŠALNIKI IN ANALIZEX

Analiza anket s strani turističnega gospodarstva – Zelena shema slovenskega turizma 

V postopku ponovne presoje v Zeleni shemi slovenskega turizma Green destination smo v občini Idrija izvedli tudi anketiranje turističnega gospodarstva. Anketo smo podjetjem in posameznikom poslali po elektronski pošti. Ponudnikov v občini ni veliko, odziv je bil majhen. Zbrali smo le 3 ankete. 

Anketo sta izpolnila dva ponudnika nastanitev ter en javni zavod. Oba ponudnika nastanitvenih kapacitet nudita tudi gostinske storitve. 

Pri vseh treh ponudnikih je vodja organizacije ženska.  Med zaposlenimi prevladujejo ženske (58 %). Pri obeh nastanitvenih ponudnikih med zaposlenimi prevladujejo zaposleni s polnim delovnim časom  -  56 %, s skrajšanim delovnim časom 50 %.  Pri enem nastanitvenemu ponudniku se poslužujejo tudi študentskega ali dijaškega dela. 

Oba nastanitvena ponudnika sta sprejela določene ukrepe varčevanja z vodo (npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom izplakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vode, …). 

Vprašanja o količini energije (v MWh)  in o porabi vode niso bila izpolnjena, saj podatkov o porabi ne zbirajo. 

Večina anketiranih podjetij (67%) ločuje odpadke.

Nobeno anketirano podjetje ni vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb. Nobeno tudi ne sodeluje v ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe. 

Nobeno izmed podjetij se ne nahaja na »ranljivem območju«.

2 anketirani podjetji sodelujeta pri ukrepih za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. izobraževanje s področja ekologije, odgovorna raba virov). 

Oba nastanitvena  ponudnika se v več kot 50 % poslužujeta zunanjih storitev (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje, …). 

Pri vprašanju kolikšen odstotek blaga, hrane, pijače, ki jo uporabljajo izvira iz lokalnega okolja, eno anketirano podjetje navaja da več kot 50 %,  drugo podjetje pa med 10 in 25 %. 

">
VISIT IDRIJA-SLOVENIA GREEN.jpg


Analiza anket s strani obiskovalcev – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku ponovne presoje ZSST -  Green destination smo v občini Idrija izvedli anketiranje obiskovalcev, ki je potekalo v poletni sezoni, ko našo destinacijo obišče največ gostov. Obiskovalce, tako tuje kot domače, smo anketirali preko spletne strani 1ka (promovirano tudi preko spletne strani Visit Idrija in Facebooka) in osebno v TIC Idrija, nekaj anket smo pridobili tudi v Antonijevem rovu, Mestnem muzeju Idrija ter Čipkarski šoli Idrija. Obiskovalcem smo ponudili ankete v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Skupno je anketo izpolnilo 87 obiskovalcev, od tega 46 tujih in 41 slovenskih obiskovalcev.

Našo destinacijo je prvič obiskalo 67 % gostov, 33 % anketiranih obiskovalcev pa jo je obiskalo že večkrat. 61 % je s seboj pripeljalo družine. Za destinacijo so izvedeli preko osebnih priporočil (34 %) ali na različnih družbenih omrežjih (33 %), 20 % pa v turističnih vodnikih/brošurah in časopisih. 

Glavni motiv prihoda v našo destinacijo je bila dediščina živega srebra (15 %), odkrivanje novih krajev in ogled znamenitosti (12 %) ali pa so nas obiskali mimogrede (11 %). Po mnenju anketiranih obiskovalcev našo destinacijo najbolje opiše bogata tradicija in zgodovina (56 %). 

Pri vprašanju, kako so pripotovali v našo destinacijo, je 61 % anketiranih obiskovalcev odgovorilo, da so prispeli od doma, 39 % pa jih je prispelo v občino iz drugih destinacij. 

Za prihod je več kot polovica anketiranih obiskovalcev uporabilo lastno prevozno sredstvo (79 %), 8 % jih je v destinacijo prispelo z avtobusom, 6 % s kolesom, 7 % pa z avtodomom, motorjem ali drugim prevoznim sredstvom. 

V naši destinaciji je prespalo 56 %, 41 % anketiranih pa je na dan porabilo med 25 in 50 EUR, 30 % pa manj kot 25 EUR. 

96 % anketiranim obiskovalcev je naša destinacija všeč oziroma zelo všeč, kar 78 % anketiranih obiskovalcev je odgovorilo, da se bodo v Idrijo še vrnili. 


Zelena shema slovenskega turizma - Analiza vprašalnikov prebivalci

V postopku ponovne presoje  smo v občini Idrija izvedli anketiranje prebivalcev. Anketiranje je bilo izvedeno preko spletne ankete 1ka (promovirano tudi na spletni strani Visit Idrija in Facebooku) in na javnih mestih kot so TIC Idrija, Antonijev rov, Mestni muzej Idrija in Čipkarska šola Idrija. Anketiranje je potekalo od julija do oktobra 2018. Zbrali smo 125 anket.

Polovica anketiranih meni, da turizem vpliva na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije in sicer da pomaga pri izboljšanju (56 %) oz. da pomaga k ohranjanju (39 %).

Glede vključevanja prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma je 18 % zadovoljnih, 17 % neopredeljenih in največ, 65 % sodelujočih nezadovoljnih z vključenostjo. 65 % anketiranih prebivalcev je nezadovoljnih s turizmom v naši destinaciji, 27 % je zadovoljnih, 9 % je neopredeljenih.

Več kot polovica (74 %) anketirancev meni, da ima lokalna skupnost korist od turizma in turistov. Korist od turizma in turistov ima tudi 44 % anketiranih prebivalcev, 33 % pa jih meni, da nima koristi od turizma in turistov.

Skoraj polovica (45 %) anketirancev meni, da turizem pomaga k izboljšanju kakovosti življenja v občini Idrija.

Kot ključni produkt pri razvoju turizma v naši destinaciji so anketiranci navedli  UNESCO dediščino živega srebra (82 %), kulturno dediščino (idrijska čipka) 78  %, kulinariko (idrijski žlikrofi) 71 %,  prireditve 44 % in 42 % UNESCO globalni geopark Idrija. 

Kot najbolj pomembno turistično ponudbo so anketirani prebivalci izpostavili neokrnjeno naravo, sledi kulinarika ter zgodovina. Najmanj pomemben se jim zdi verski turizem.

Anketiranci so navajali tudi predloge za izboljšanje turistične ponudbe v naši destinaciji:

-  več prenočitvenih kapacitet

-  ureditev kampa in postajališč za avtodome

-  enotna vstopnica za ogled idrijskih znamenitosti

-  razvoj športnega turizma (kolesarjenje, pohodništvo,…)


Analiza anket s strani turističnega gospodarstva – Zelena shema slovenskega turizma 

V postopku ponovne presoje v Zeleni shemi slovenskega turizma Green destination smo v občini Idrija izvedli tudi anketiranje turističnega gospodarstva. Anketo smo podjetjem in posameznikom poslali po elektronski pošti. Ponudnikov v občini ni veliko, odziv je bil majhen. Zbrali smo le 3 ankete. 

Anketo sta izpolnila dva ponudnika nastanitev ter en javni zavod. Oba ponudnika nastanitvenih kapacitet nudita tudi gostinske storitve. 

Pri vseh treh ponudnikih je vodja organizacije ženska.  Med zaposlenimi prevladujejo ženske (58 %). Pri obeh nastanitvenih ponudnikih med zaposlenimi prevladujejo zaposleni s polnim delovnim časom  -  56 %, s skrajšanim delovnim časom 50 %.  Pri enem nastanitvenemu ponudniku se poslužujejo tudi študentskega ali dijaškega dela. 

Oba nastanitvena ponudnika sta sprejela določene ukrepe varčevanja z vodo (npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom izplakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vode, …). 

Vprašanja o količini energije (v MWh)  in o porabi vode niso bila izpolnjena, saj podatkov o porabi ne zbirajo. 

Večina anketiranih podjetij (67%) ločuje odpadke.

Nobeno anketirano podjetje ni vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb. Nobeno tudi ne sodeluje v ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe. 

Nobeno izmed podjetij se ne nahaja na »ranljivem območju«.

2 anketirani podjetji sodelujeta pri ukrepih za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. izobraževanje s področja ekologije, odgovorna raba virov). 

Oba nastanitvena  ponudnika se v več kot 50 % poslužujeta zunanjih storitev (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje, …). 

Pri vprašanju kolikšen odstotek blaga, hrane, pijače, ki jo uporabljajo izvira iz lokalnega okolja, eno anketirano podjetje navaja da več kot 50 %,  drugo podjetje pa med 10 in 25 %. 

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:
»
»
»
VPRAŠALNIKI IN ANALIZE

VPRAŠALNIKI IN ANALIZE

VISIT IDRIJA-SLOVENIA GREEN.jpg
Pošlji razglednico
to je testno sporočilo, da vidimo kako dela
  • GEO:46.000973200000 / 14.021466800000


Analiza anket s strani obiskovalcev – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku ponovne presoje ZSST -  Green destination smo v občini Idrija izvedli anketiranje obiskovalcev, ki je potekalo v poletni sezoni, ko našo destinacijo obišče največ gostov. Obiskovalce, tako tuje kot domače, smo anketirali preko spletne strani 1ka (promovirano tudi preko spletne strani Visit Idrija in Facebooka) in osebno v TIC Idrija, nekaj anket smo pridobili tudi v Antonijevem rovu, Mestnem muzeju Idrija ter Čipkarski šoli Idrija. Obiskovalcem smo ponudili ankete v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Skupno je anketo izpolnilo 87 obiskovalcev, od tega 46 tujih in 41 slovenskih obiskovalcev.

Našo destinacijo je prvič obiskalo 67 % gostov, 33 % anketiranih obiskovalcev pa jo je obiskalo že večkrat. 61 % je s seboj pripeljalo družine. Za destinacijo so izvedeli preko osebnih priporočil (34 %) ali na različnih družbenih omrežjih (33 %), 20 % pa v turističnih vodnikih/brošurah in časopisih. 

Glavni motiv prihoda v našo destinacijo je bila dediščina živega srebra (15 %), odkrivanje novih krajev in ogled znamenitosti (12 %) ali pa so nas obiskali mimogrede (11 %). Po mnenju anketiranih obiskovalcev našo destinacijo najbolje opiše bogata tradicija in zgodovina (56 %). 

Pri vprašanju, kako so pripotovali v našo destinacijo, je 61 % anketiranih obiskovalcev odgovorilo, da so prispeli od doma, 39 % pa jih je prispelo v občino iz drugih destinacij. 

Za prihod je več kot polovica anketiranih obiskovalcev uporabilo lastno prevozno sredstvo (79 %), 8 % jih je v destinacijo prispelo z avtobusom, 6 % s kolesom, 7 % pa z avtodomom, motorjem ali drugim prevoznim sredstvom. 

V naši destinaciji je prespalo 56 %, 41 % anketiranih pa je na dan porabilo med 25 in 50 EUR, 30 % pa manj kot 25 EUR. 

96 % anketiranim obiskovalcev je naša destinacija všeč oziroma zelo všeč, kar 78 % anketiranih obiskovalcev je odgovorilo, da se bodo v Idrijo še vrnili. 


Zelena shema slovenskega turizma - Analiza vprašalnikov prebivalci

V postopku ponovne presoje  smo v občini Idrija izvedli anketiranje prebivalcev. Anketiranje je bilo izvedeno preko spletne ankete 1ka (promovirano tudi na spletni strani Visit Idrija in Facebooku) in na javnih mestih kot so TIC Idrija, Antonijev rov, Mestni muzej Idrija in Čipkarska šola Idrija. Anketiranje je potekalo od julija do oktobra 2018. Zbrali smo 125 anket.

Polovica anketiranih meni, da turizem vpliva na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije in sicer da pomaga pri izboljšanju (56 %) oz. da pomaga k ohranjanju (39 %).

Glede vključevanja prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma je 18 % zadovoljnih, 17 % neopredeljenih in največ, 65 % sodelujočih nezadovoljnih z vključenostjo. 65 % anketiranih prebivalcev je nezadovoljnih s turizmom v naši destinaciji, 27 % je zadovoljnih, 9 % je neopredeljenih.

Več kot polovica (74 %) anketirancev meni, da ima lokalna skupnost korist od turizma in turistov. Korist od turizma in turistov ima tudi 44 % anketiranih prebivalcev, 33 % pa jih meni, da nima koristi od turizma in turistov.

Skoraj polovica (45 %) anketirancev meni, da turizem pomaga k izboljšanju kakovosti življenja v občini Idrija.

Kot ključni produkt pri razvoju turizma v naši destinaciji so anketiranci navedli  UNESCO dediščino živega srebra (82 %), kulturno dediščino (idrijska čipka) 78  %, kulinariko (idrijski žlikrofi) 71 %,  prireditve 44 % in 42 % UNESCO globalni geopark Idrija. 

Kot najbolj pomembno turistično ponudbo so anketirani prebivalci izpostavili neokrnjeno naravo, sledi kulinarika ter zgodovina. Najmanj pomemben se jim zdi verski turizem.

Anketiranci so navajali tudi predloge za izboljšanje turistične ponudbe v naši destinaciji:

-  več prenočitvenih kapacitet

-  ureditev kampa in postajališč za avtodome

-  enotna vstopnica za ogled idrijskih znamenitosti

-  razvoj športnega turizma (kolesarjenje, pohodništvo,…)


Analiza anket s strani turističnega gospodarstva – Zelena shema slovenskega turizma 

V postopku ponovne presoje v Zeleni shemi slovenskega turizma Green destination smo v občini Idrija izvedli tudi anketiranje turističnega gospodarstva. Anketo smo podjetjem in posameznikom poslali po elektronski pošti. Ponudnikov v občini ni veliko, odziv je bil majhen. Zbrali smo le 3 ankete. 

Anketo sta izpolnila dva ponudnika nastanitev ter en javni zavod. Oba ponudnika nastanitvenih kapacitet nudita tudi gostinske storitve. 

Pri vseh treh ponudnikih je vodja organizacije ženska.  Med zaposlenimi prevladujejo ženske (58 %). Pri obeh nastanitvenih ponudnikih med zaposlenimi prevladujejo zaposleni s polnim delovnim časom  -  56 %, s skrajšanim delovnim časom 50 %.  Pri enem nastanitvenemu ponudniku se poslužujejo tudi študentskega ali dijaškega dela. 

Oba nastanitvena ponudnika sta sprejela določene ukrepe varčevanja z vodo (npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom izplakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vode, …). 

Vprašanja o količini energije (v MWh)  in o porabi vode niso bila izpolnjena, saj podatkov o porabi ne zbirajo. 

Večina anketiranih podjetij (67%) ločuje odpadke.

Nobeno anketirano podjetje ni vključeno v sheme blaženja podnebnih sprememb. Nobeno tudi ne sodeluje v ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe. 

Nobeno izmed podjetij se ne nahaja na »ranljivem območju«.

2 anketirani podjetji sodelujeta pri ukrepih za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. izobraževanje s področja ekologije, odgovorna raba virov). 

Oba nastanitvena  ponudnika se v več kot 50 % poslužujeta zunanjih storitev (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje, …). 

Pri vprašanju kolikšen odstotek blaga, hrane, pijače, ki jo uporabljajo izvira iz lokalnega okolja, eno anketirano podjetje navaja da več kot 50 %,  drugo podjetje pa med 10 in 25 %. 

VPRAŠALNIKI
  1. VPRAŠALNIK ZA OBISKOVALCE TURISTIČNE DESTINACIJE IDRIJA 
  2. VPRAŠALNIK O TURISTIČNI DESTINACIJI IDRIJA ZA PREBIVALCE OBČINE IDRIJA - VABLJENI K SODELOVANJU 

ANALIZA

  1. ANALIZA-VPRAŠALNIK ZA PREBIVALCE OBČINA IDRIJA 
  2. ANALIZA-VPRAŠALNIK ZA OBISKOVALCE TURISTIČNE DESTINACIJE IDRIJA 
  3. ANALIZA-VPRAŠALNIK ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO 

x komentirano

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

NE PREZRITE

Zgodba o Idriji - spoznajte očarljivo mesto UNESCO-ve dediščine

        Zgodba o živosrebrnem studencu sredi gozdovUNESCOVO ...

Več...

Turistična agencija VisitIdrija

Pod okriljem Centra za idrijsko dediščino deluje tudi turistična ...

Več...

GeoparkObčina Idrija Geopark