DIDE Škofja Loka in Idrija

DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNI TURISTIČNI DESTINACIJI ŠKOFJA LOKA (POLJANSKA IN SELŠKA DOLINA) IN IDRIJA V LETIH 2020 in 2021

 

Trajanje operacije: 1. 1. 2020 – 15. 10. 2021

Višina sofinanciranja: 117.316,29 EUR

Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.

 

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo v okviru operacije osredotočila na:

-oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja (Treasure Trip) v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

- digitalno inoviranje dveh (2) objektov kulturne dediščine, ki se smiselno povezujeta tudi v novo 5- zvezdično doživetje. S tem želimo dvigniti kakovost turistične ponudbe v destinaciji ter prispevati k ustvarjanju mreže unikatnih turističnih doživetij v Sloveniji. Pri aktivnostih in sami izvedbi bomo sodelovali z Loškim muzejem ter Občino Gorenja vas – Poljane, kot upravljalci omenjenih objektov nepremične kulturne dediščine, ki bodo del digitalnega inoviranja.

- izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v smislu izvedbe strokovnih usposabljanj, z namenom dviga kakovosti storitev za gosta ter krepitve njegovega zadovoljstva ob obisku destinacije. To bomo dosegli z izvedbo štirih (4) usposabljanj: »Izboljšanje kakovosti ponudbe in kakovostno izvajanje storitev v turizmu«, »Identificiranje turistične ponudbe na destinaciji in njeno povezovanje v inovativne turistične produkte«, »Komuniciranje s turisti ter profesionalizacija medsebojne komunikacije« in »Skrb za naravno okolje v destinaciji in vključevanje le – tega v turistično ponudbo«.

 

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na:

- digitalno inoviranje 2 objektov oz. delov objektov kulturne dediščine z namenom oblikovanja novih turističnih produktov, ki bodo obogatili turistično ponudbo destinacije in dvignili njeno konkurenčnost. Operacija bo spodbudila uporabo sodobnih tehnologij v turizmu v destinaciji za predstavljanje tehnične dediščine živega srebra. V same aktivnosti se bodo vključevali najpomembnejši turistični ponudniki in upravljalci objektov kulturne dediščine – Mestni muzej Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CudHg). Z vsakim bomo izbrali po en objekt, ki bo predmet digitalizacije iz ožjega nabora, ki je predstavljen v nadaljevanju vloge.

- izboljševanje ravni usposobljenosti zaposlenih v turizmu z naslavljanjem teme izboljševanja kakovosti turistične storitve in možnosti prihodnjega razvoja turistične ponudbe lokalnih ponudnikov v destinaciji. V okviru operacije bomo stremeli k opolnomočenju zaposlenih in vodilnih v turizmu za inovativen razvoj turistične dejavnosti.

- oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja s povezovanjem tradicije in sodobnih tehnologij v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Strategije razvoja turizma občine Idrija 2019-2023, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

logo_mgrt_esrr

http://www.eu-skladi.si/

http://www.mgrt.gov.si/

https://www.slovenia.info/sl