Projekti

PROJEKTI EKSRP: LAS

1. PROJEKT: KROVNA DESTINACIJSKA ZNAMKA IDRIJA

Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujejo še Občina Idrija, CUDHg, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

O projektu:
Idrija, mesto v katerem je deloval drugi največji rudnik živega srebra na svetu, je privlačno in zanimivo mesto, ki navkljub opustitvi rudarjenja, ki je kar 500 let krojilo življenje v mestu in okolici, še danes ohranja živo vez z rudarskimi tradicijami. Tako mesto kot tudi njegovo podeželsko zaledje, s svojo izjemno dediščino, ponujata ogromno možnosti za razvoj sodobne turistične ponudbe, ki je prilagojena potrebam sodobnega turista. 


Ob pripravi novonastajajoče Strategije turizma v Občini Idrija se je ugotovilo, da v destinaciji še ne obstaja sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, zaradi česar se ne gradi se prepoznavna krovna znamka destinacije. Poleg tega se je ugotovilo, da pristojnosti in odgovornosti med ponudniki in krovno promocijsko organizacijo niso povsem jasno opredeljene, zato se ne dosegajo sinergije med komuniciranjem na krovni destinacijski ravni in na ravni ponudnikov. Zaradi neusklajenega delovanja akterjev na področju turizma je turistična ponudba v destinaciji  nepovezana, kar zahteva od obiskovalca veliko lastnega angažmaja in nepotrebno izgubo časa. 

Glavni namen operacije je, preko vzpostavitve inovativnega partnerstva oblikovati, učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke in na njegovi podlagi, oblikovati, promovirati ter tržiti nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte v destinaciji Idrija. 


V okviru predvidenih aktivnosti bodo doseženi sledeči rezultati:
vzpostavljeno inovativno partnerstvo, ki vključuje akterje s področja razvoja turizma in ohranjanja dediščine, lokalnega turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij in kreativnih sektorjev,
oblikovane smernice za oblikovanje krovne znamke turistične destinacije Idrija,
oblikovana celostna vizualna podoba in sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko, 
razvoj 5 novih, inovativnih, celovitih in trajnostno naravnanih turističnih produktov (3 turistični programi, linija izdelkov, kulinarični produkt), ki vključujejo grafične elemente nove krovne destinacijske znamke,
8 enotam dediščine na območju bo dodana nova vsebina,
izvedba 3 pilotnih testiranj novih turističnih programov in linije turističnih spominkov  ter
izvedba 4 delavnice za lokalne turistične ponudnike in vse prebivalce z območja LAS, s katerimi želimo kompetence udeležencev s področja vizualnih komunikacij, sodobnih komunikacijskih orodij, priprave celovitih in trajnostnih turističnih produktov in vzpostaviti pogoje za nove podjetniške priložnosti v lokalni skupnosti). 


CILJI PROJEKTA:
•oblikovati učinkovit sistem komuniciranja krovne destinacijske znamke, hkrati pa z oblikovanjem sistema oziroma opredelitvijo odnosa do drugih znamk oziroma podznamk omogočiti, da se v sistemu vidijo vsi turisti in akterji v destinaciji;
•oblikovati sistem in program upravljanja krovne znamke, ki bo podpiral uresničevanje ciljev in vizije, kot jih je opredelila Strategija razvoja turizma v Občini Idrija in na osnovi katerega se bo Idrija tako na tujem kot tudi na domačem trgu razvila v prepoznavno in kakovostno destinacijo; 
•Z opredelitvijo sistema komuniciranja na nivoju destinacije in sistema komuniciranja krovne znamke na ravni posameznih ponudnikov dosegati učinkovitejše medsebojno sodelovanje akterjev v destinaciji 
•V okviru vzpostavljene krovne destinacijske znamke oblikovati in promovirati nove inovativne, celostne in trajnostno naravnane turistične produkte

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
•A1 - v okviru aktivnosti se bo naprej oblikovala delovna skupina, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh sodelujočih partnerskih organizacij. Glavna vloga delovne skupine bo sodelovanje pri pregledu obstoječe turistične ponudbe in vizualnih komunikacij znotraj turistične destinacije Idrija, sodelovanje  pri pripravi smernic in strokovnih izhodišč za oblikovanje krovne znamke in sistema upravljanja s krovno znamko.
•A2 - v okviru Aktivnosti bo izdelana celostna vizualna podoba krovne destinacijske znamke,  v sklopu katere bo opravljena analiza obstoječih grafičnih elementov, opredeljeni bodo novi in inovativni vizualni elementi (slogan, tipografija, logotip, enotna besedila, predstavitveno gradivo) ki bodo druženi v enotnem priročniku. Prav tako se bo vzpostavil sistem upravljanja s krovno destinacijsko znamko. Z novimi vizualnimi elementi, ki bodo nastali  v okviru aktivnosti, pa bo nadgrajen tudi spletni portal.
•A3 - v okviru aktivnosti se vzpostavlja nova turistična dejavnost, in sicer razvoj, izvajanje in trženje integriranih vstopnic za več UNESCO objektov hkrati v povezavi z doživljajskimi prikazi (demonstracijami znanj in degustacijami kulinarike). Nastalo bo več novih turističnih produktov, in sicer: 3 novi turistični programi, linija novih spominkov z novo grafično podobo, nova kulinarična ponudba »idrijsko kosilo«. Z vključevanjem UNESCO dediščine v celostne turistične produkte, bo 8 enotam dediščine na območju dodana nova vsebina. Pri oblikovanju novih turistični produktov bo velik poudarek na vključevanju ranljivih skupin, saj bosta v okviru razvoja novih turističnih produktov, nastala programa: Paketna ponudba za starejše in Paketna ponudba za mlade, ki bosta prilagojena specifičnim željam in potrebam teh dveh ranljivih ciljnih skupin. Obe cilji skupini bosta aktivno vključeni v pripravo novih turističnih programov, saj bosta kot »pilotni skupini« sodelovali pri testiranju in evalvaciji programov. V okviru aktivnosti bodo izvedene tudi 3 delavnice za lokalne ponudnike in širšo javnost.
•A4 - aktivnost se navezuje na seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in rezultatih operacije in bodo potekale pred, med in po izvedbi posameznih sklopov aktivnosti. V okviru aktivnosti bomo izvedli sledeče promocijske dejavnosti: radijske oddaje, objave v lokalnih časopisih, objave na spletu, objav na socialnih omrežjih. Vsi rezultati bodo javno predstavljeni v okviru zaključnega dogodka, kjer bomo vsi sodelujoči partnerji predstavili rezultate operacije s poudarkom na njihovi uporabnosti za predpostavljene ciljne skupine.  Aktivnost bo izvajal prijavitelj operacije v okviru svojih obstoječih promocijskih kanalov.
•A5 - aktivnosti, ki so vezane na kakovostno vodenje in upravljanje operacije. Vodenje projekta bo potekalo po načelih projektnega vodenja, v skladu z razpisnimi pogoji programa. Za potrebe učinkovite izvedbe aktivnosti in optimalno doseganje ciljev bo s strani prijavitelja vzpostavljena posebna projektna skupina, ki bo odgovorna za vsebinsko, logistično in finančno izvedbo projekta

 

TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2020 do 31.12.2020
Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Spletna stran Evropske komisije, EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 
Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/  


Vir financiranja:
Iz programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016 (LAS s CILjem)


PARTNERJI V PROJEKTU:
Občina Idrija, CUDHg, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurije Vege Idrija, Bela d.o.o., Društvo klekljaric idrijske čipke

las s ciljem

Več: 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem 

 


2. PROJEKT: E-KOLOŠKO KOLOVRATENJE
V decembru načrtujemo začetek izvajanja projekta E-kološko kolovratenje.
S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). Nova storitev bo namenjena splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Idrija z okolico je umeščena v predalpski svet, za katerega je značilna poseljenost po težje dostopnem hribovju. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti, zato je kot tak idealna rešitev za enodnevne izlete iz mesta na hribovito podeželje in nazaj.


Cilji in rezultati projekta:
• Razviti novo celostno turistično storitev s poudarkom na trajnostni in ekološko naravnani dejavnosti in ozaveščanjem o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine: v sodelovanju s partnerji bomo razvili tri trase, ki bodo vključevale pet enot naravne in kulturne dediščine, podrobno predstavljene v tiskani brošuri.
• V aktivnosti operacije vključiti splošno javnost predvsem pa predstavnike iz ranljivih skupin: mlade, ki jih zanima razvoj zelenega turizma in starejše osebe nad 65. let, ki jim električna kolesa omogočijo alternativo za obisk težje dostopnih naselij.
• Izvajati aktivnosti, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju novih delovnih mest: izvesti izobraževanje s predstavitvijo že obstoječega modela izposoje električnih koles na podeželju in omogočiti individualno svetovanje na temo registracije dejavnosti lokalnim ponudnikom.
• Ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja raznovrstne dediščine območja: štiri predstavitve projekta na večjih javnih prireditvah v Idriji, podkrepljene s spletno promocijo preko spletne strani Hostla Idrija in socialnih omrežij o odgovorni uporabi električnih koles v naravi in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vključenih enot kulturne in naravne dediščine.
• Aktivnosti izvajati v naseljih z vključevanjem lokalnih ponudnikov turističnih storitev: aktivnosti operacije bodo vključevale pet naselij, kjer bodo udeleženci pilotne izvedbe prišli v stik z tržno ponudbo podeželja, lokalni ponudniki pa bodo pri tem dobili povratne informacije o možnostih trženja lastnih izdelkov.

 
Aktivnosti projekta:
A1: PRIPRAVA PLANA DELA IN NAKUP OPREME: December 2019 – Maj 2020
• Oblikovanje delovne skupine in ocena trenutnega ocena stanja
• Priprava in načrtovanje aktivnosti
• Priprava vsebin za brošuro
• Nakup koles in opreme
• Predstavitev projekta javnosti (1)
A2: PILOTNA IZVEDBA: Junij 2020 – Oktober 2020
• Izvedba testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov (9 tur, 9 delavnic skozi 5 naselij)
• Izobraževanje na temo električnega kolesarstva in trženja (1)
• Predstavitev projekta javnosti na javnih prireditvah (3)
A3: EVALVACIJA PILOTNE IZVEDBE IN NADGRADNJA PONUDBE: November 2020 – Maj 2021
• Izvedba evalvacije operacije
• Zapis smernic za nadaljnji razvoj (1)
A4: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROJEKTA: Januar 2021 – Maj 2021
• Tiskanje brošure v slovenskem in tujem jeziku (1)
• Spletna promocija na socialnih omrežjih (10 objav)
• Spletna brošura na strani Hostla Idrija (1)
A5: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA: December 2019 – Maj 2021
• Projektno in finančno vodenje operacije
Partnerji v projektu:
  
 
Trajanje projekta: December 2019 — maj 2021

Vrednost operacije:  37.114,29 EUR

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Zveza društev Mladinski center Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji v projektu: Zavod za turizem Idrija, Mladinski center Idrija, Idrija 2020

 las s ciljem
Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem 


3. PROJEKT: KULTURNA DEDIŠČINA KOT POSLOVNA PRILOŽNOST

Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih produktov in vsebin na osnovi dediščine. S sistematičnim in h kupcu usmerjenim pristopom želimo povečati ohranjanje dediščine skozi živo rabo kot del ekonomskih aktivnosti (turizem, digitalne rešitve za spremljanje in prezentacijo, oblačila, nakit in spominki …) – operacija združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva. Tovrsten podjetniški pristop je inovativen, kar je prepoznala tudi žirija Evropske komisije, ko je koncept HeritageLab umestila med najboljših 10 idej European Social Innovation Competition 2018.

Operacija je primarno namenjena mladim in je bila razvita v okviru tekmovanja Evropske komisije, ki je iskala nove načine za zaposlovanje mladih na podlagi lokalnih specifik (t.i. »place-based employment«). Z operacijo mladi dobijo sistematičen pristop k izkoriščanju potencialov dediščine ter načine za ustvarjanje novih poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.   Operacija zato: - Vzpostavlja partnerstva med obstoječimi institucijami in išče sinergije za podporo novih podjetjem v sferi dediščine - Konkretizira abstraktne teze o potencialu dediščine s popisom konkretnih poslovnih idej, vložkov, znanj, poslovnih modelov … - Pripravlja materiale za usposabljanje mladih, ki želijo na temelju dediščine ustvariti nove produkte in storitve - Predstavlja in razvija produkte na temelju kulturne dediščine skozi praktično delavnico in s praktičnimi izdelki - Raziskuje odnos do dediščine in na podlagi slednjega prilagaja ukrepe  

 

Cilji projekta:

1. Priprava osnov za zagon koncepta HeritageLab, ki ga je žirija Evropske komisije uvrstila v finale vseevropskega tekmovanja socialnih inovacij
2. Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih idej na področju kulturne dediščine
3. Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
4. Priprava izobraževalnih in informacijskih vsebin
5. Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje)
6. Raziskava odnosa prebivalcev, mladih in strokovnih delavcev do dediščine kot razvojne komponente  

 

Aktivnosti projekta: Partnerji bodo aktivnosti izvajali v okviru osmih ključnih aktivnosti:
A1: Vzpostavitev partnerstev in dogovorov
A2: Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
A3: Priprava priročnika na temo kulturne dediščine kot poslovne priložnosti
A4: Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks)
A5: Razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine
A6: Dediščinski barometer
A7: Komunikacija in informiranje
A8 : Vodenje in koordinacija  

 

Ključni rezultati projekta:
Podpisani partnerski sporazumi: 10 Dokument s popisom poslovnih priložnosti: 2 (Občina Idrija, Občina Cerkno) Priročnik o specifikah podjetništva na področju kulturne dediščine: 1 Delovni listi za podjetništvo v dediščinskem sektorju: 3 Seznam relevantne literature: 1 Javni dogodki: 5 Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje): 3 Sodelujočih v anketiranju: 80  

Ciljne skupine: Glavne ciljne skupine operacije so: - mladi (aktivisti, podjetniki, potencialni podjetniki, zaposleni v kulturnih institucijah …) - širša zainteresirana javnost


Vodilni partner: Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020
Partnerji: Zavod za turizem Idrija, Smart Optometry d.o.o., Kooperativa DROWA z.o.o.

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 16.110,96 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorna Zveza društev Mladinski center Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

las s ciljem
Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem 

 


4. PROJEKT: I-DEnDI

Operacija se loteva danes perečega vprašanja ohranjanja, pomena in odnosa do dediščine v sodobnem času in prostoru-konkretno v mestu Idrija. Operacija namreč dediščino razume kot vitalen vidik družbene in prostorske identitete kulturnega okolja ter kot enega pomembnih temeljev trajnostnega razvoja, ki pa mu pogosto manjka privlačna in zanimiva interpretacija, prezentacija in implementacija vsebin, katere stvarnost se (četudi le deloma) vedno zrcali tudi v dandanašnjih načinih življenja, kulture, itd. Namen je tako prebuditev privlačnosti vsebin kulturne dediščine ter razvoj vsebin vezanih na kulturno dediščino, v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe s posebnim poudarkom na mladih, pri čemer se kot ključno orodje uporabi privlačen vizualni jezik (grafični material, znakovnost, interpretacija). 
Tako operacija celovito obravnava in izpostavlja endogene potenciale lokalnega okolja, krepi lokalno zavest, oblikuje nov tur. produkt in pozitivno uporabniško izkušnjo prek konsistentnega, privlačnega in neposrednega vizualnega sporočanja tovrstnih vsebin prebivalcem in obiskovalcem. Pri tem operacija naslavlja tako horizontalni cilj EU kot cilje opredeljene v SLR pri čemer se pogoji za delovna mesta vzpostavljajo prav z vzpostavitvijo novega standarda komuniciranja vsebin KD, ki bo tudi po koncu operacije potreboval stalnega »skrbnika« za konsistentno izvajanje.

 

CILJI PROJEKTA:
Rezultat operacije je zagotovitev vsebini kulturne dediščine, da zavzame privlačen prikaz in inovativne navezave na sodobno kulturno okolje v mestu (vizualno komuniciranje) ter, omogočanje mladim privlačno spoznavanje kulturne dediščine prek zanje oblikovanega turističnega produkta s poudarkom na manj znani dediščini.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Operacija je razdeljena na več aktivnosti. Prva aktivnost je zaznamovana s podrobno analizo stanja in participacijo različnih ključnih skupin. Prek delavnic bodo pridobljeni uvidi v to kako ljudje vidijo identiteto kraja, kakšen je njihov odnos do dediščine, česa si želijo, kaj pogrešajo, kako je dediščina v mestu zastopana ter kateri so tisti elementi, ki v odnosu ljudi zavzemajo pomemben delež. Na podlagi teh ugotovitev bo oblikovan tudi turistični produkt za mlade, ki bo vzpodbujal in nagovarjal njihov odnos do (manj znane) kulturne dediščine. Druga aktivnost bo ponudila strokovno oblikovalsko rešitev, kot ključno orodje, ki bo dediščino interpretirala, prezentirala in informirala ljudi o njeni prisotnosti v lokalnem okolju skupaj z ostalimi kulturnimi vsebinami, ki so neposredno preletene z njo. Tretja aktivnost bo ponudila predstavitev oblikovalske rešitve širši javnosti in interesnim skupinam ter materializacijo pripravljenega materiala za turistični produkt mladih, s katerim bo tudi odprta možnost za »krstno« izvedbo ponudbe za mlade. Poleg teh vsebinskih aktivnosti bosta četrta in peta aktivnost poskrbeli za ustrezno informiranje javnosti in zainteresiranih ter tekoč potek administrativnega izvajanja operacije.

 

TRAJANJE PROJEKTA: Januar 2020 do december 2020

PARTNERJI V PROJEKTU: Občina Idrija, Zveza društev MC Idrija, Zavod za turizem Idrija

las s ciljem

 

Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem