Projekti

KROVNA DESTINACIJSKA ZNAMKA IDRIJA

01.01.2020 do 31.12.2020

Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujejo še Občina Idrija, CUDHg, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

E-KOLOŠKO KOLOVRATENJE

December 2019 — maj 2021

V decembru načrtujemo začetek izvajanja projekta E-kološko kolovratenje.

S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). 

Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih produktov in vsebin na osnovi dediščine. S sistematičnim in h kupcu usmerjenim pristopom želimo povečati ohranjanje dediščine skozi živo rabo kot del ekonomskih aktivnosti (turizem, digitalne rešitve za spremljanje in prezentacijo, oblačila, nakit in spominki …) – operacija združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva. Tovrsten podjetniški pristop je inovativen, kar je prepoznala tudi žirija Evropske komisije, ko je koncept HeritageLab umestila med najboljših 10 idej European Social Innovation Competition 2018.

 

I-DEnDI

Januar 2020 do december 2020

Operacija se loteva danes perečega vprašanja ohranjanja, pomena in odnosa do dediščine v sodobnem času in prostoru-konkretno v mestu Idrija. Operacija namreč dediščino razume kot vitalen vidik družbene in prostorske identitete kulturnega okolja ter kot enega pomembnih temeljev trajnostnega razvoja, ki pa mu pogosto manjka privlačna in zanimiva interpretacija, prezentacija in implementacija vsebin, katere stvarnost se (četudi le deloma) vedno zrcali tudi v dandanašnjih načinih življenja, kulture, itd. Namen je tako prebuditev privlačnosti vsebin kulturne dediščine ter razvoj vsebin vezanih na kulturno dediščino, v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe s posebnim poudarkom na mladih, pri čemer se kot ključno orodje uporabi privlačen vizualni jezik (grafični material, znakovnost, interpretacija). 

Območje ima bogato dediščino vojnega obdobja 20. stoletja. Bolj znana je sicer dediščina 2. svetovne vojne, v tej operaciji pa nameravamo izpostaviti vojno dediščino 1. svetovne vojne, še posebej feldban kot dediščino zaledja Soške fronte. Feldban je bila ozkotirna železnica, ki je bila namenjena oskrbi bojišča. Izredno hitro so od logaške železniške postaje do Godoviča in naprej do Črnega Vrha ter skozi Zadlog in gozdove Trnovske planote proti Lokvam položili montažni feldban. Drugi krak feldbana je potekal iz Godoviča proti Straži in Dolenji Trebuši. Celotna dolžina feldbana z obema krakoma je bila okroglih 100 kilometrov. Vozičke so po ozkotirnih progah vlekli konji in manjše lokomotive. 

DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNI TURISTIČNI DESTINACIJI ŠKOFJA LOKA (POLJANSKA IN SELŠKA DOLINA) IN IDRIJA V LETIH 2020 in 2021

 

Trajanje operacije: 1. 1. 2020 – 15. 10. 2021

Višina sofinanciranja: 117.316,29 EUR

Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

V okviru operacije bosta kot skupaj kot vodilna destinacija ponovno sodelovali Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječo turistično ponudbo in posledično dvignili konkurenčnost slovenskega turizma, tako na ravni vodilne destinacije Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija, kot tudi na državni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na kvaliteto turističnih produktov, kar bo po pričakovanjih dvignilo število nočitev in pripomoglo tudi k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino in Idrija. Eden izmed zadanih ciljev je tudi digitalno inoviranje, po našem mnenju najbolj pomembnih enot nepremične kulturne dediščine na območju vodilne destinacije. Le te bomo z različnimi metodami zajema pretvorili v digitalne 3D modele, ki jih bomo kasneje na različne načine vključili v turistično ponudbe destinacije. Prav tako bodo v okviru projekta izvedena usposabljanja za zaposlene v turizmu in gostinstvu, preko katerih jih želimo seznaniti z najnovejšimi smernicami v zagotavljanju kakovostne ponudbe in oblikovanju novih, trajnostnih turističnih in inovativnih ponudb/paketov.

 

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo v okviru operacije osredotočila na:

-oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja (Treasure Trip) v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

- digitalno inoviranje dveh (2) objektov kulturne dediščine, ki se smiselno povezujeta tudi v novo 5- zvezdično doživetje. S tem želimo dvigniti kakovost turistične ponudbe v destinaciji ter prispevati k ustvarjanju mreže unikatnih turističnih doživetij v Sloveniji. Pri aktivnostih in sami izvedbi bomo sodelovali z Loškim muzejem ter Občino Gorenja vas – Poljane, kot upravljalci omenjenih objektov nepremične kulturne dediščine, ki bodo del digitalnega inoviranja.

- izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v smislu izvedbe strokovnih usposabljanj, z namenom dviga kakovosti storitev za gosta ter krepitve njegovega zadovoljstva ob obisku destinacije. To bomo dosegli z izvedbo štirih (4) usposabljanj: »Izboljšanje kakovosti ponudbe in kakovostno izvajanje storitev v turizmu«, »Identificiranje turistične ponudbe na destinaciji in njeno povezovanje v inovativne turistične produkte«, »Komuniciranje s turisti ter profesionalizacija medsebojne komunikacije« in »Skrb za naravno okolje v destinaciji in vključevanje le – tega v turistično ponudbo«.

 

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na:

- digitalno inoviranje 2 objektov oz. delov objektov kulturne dediščine z namenom oblikovanja novih turističnih produktov, ki bodo obogatili turistično ponudbo destinacije in dvignili njeno konkurenčnost. Operacija bo spodbudila uporabo sodobnih tehnologij v turizmu v destinaciji za predstavljanje tehnične dediščine živega srebra. V same aktivnosti se bodo vključevali najpomembnejši turistični ponudniki in upravljalci objektov kulturne dediščine – Mestni muzej Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CudHg). Z vsakim bomo izbrali po en objekt, ki bo predmet digitalizacije iz ožjega nabora, ki je predstavljen v nadaljevanju vloge.

- izboljševanje ravni usposobljenosti zaposlenih v turizmu z naslavljanjem teme izboljševanja kakovosti turistične storitve in možnosti prihodnjega razvoja turistične ponudbe lokalnih ponudnikov v destinaciji. V okviru operacije bomo stremeli k opolnomočenju zaposlenih in vodilnih v turizmu za inovativen razvoj turistične dejavnosti.

- oblikovanje novega 5-zvezdničnega turističnega doživetja s povezovanjem tradicije in sodobnih tehnologij v skladu s smernicami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Strategije razvoja turizma občine Idrija 2019-2023, ki ga bomo prijavili na razpis STO za 5-zvezdična doživetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

logo_mgrt_esrr

http://www.eu-skladi.si/

http://www.mgrt.gov.si/

https://www.slovenia.info/sl

NAOKOLI

30. 6. 2020 – 28. 2. 2023

NAOKOLInarava, okolje, integracija - je operacija, ki se ukvarja z integracijo vsebin varovanja in ohranjanja narave ter okolja v različne produkte.

Operacija izhaja iz lokalno prepoznanih interesov in vsebin, ki so bile izpostavljene na animacijskih delavnicah. Pri tem se na celotnem območju v šolah, oziroma vrtcih vzpostavljajo visoke grede kot primer ureditve oblike gred urbanih vrtov, s pomočjo katerih se bo ozaveščalo otroke, njihove starše ter širšo javnost ne samo o načinu in pomenu lokalne samooskrbe temveč tudi o pomenu okolju prijazne pridelave hrane. Na logaškem se bo v okviru projekta posebno pozornost namenilo ureditvi zelenih površin, na širšem Idrijskem območju pa se bo na podlagi predhodno izdelane študije nosilnih kapacitet ter pilotne izvedbe športne prireditve v krajinskem parku pristopilo k izdelavi načrta upravljanja za Krajinski park Zgornja Idrijca. Na cerkljanskem se bo z izboljšano turistično ureditvijo kraja ter postavitvijo informativne table s pohodnimi in kolesarskimi potmi v okolici predstavilo vključevanje narave in lokalnega okolja v inovativne turistične produkte območja. Kot skupne aktivnosti vseh vključenih partnerjev bodo potekala izobraževanja za vzdrževalce visokih gred in poseben sklop izobraževanj za širšo javnost. Izdelala se bo skupna brošura, ki bo namenjena predstavitvi vsebin projekta in ozaveščanju širše javnosti. S ciljem osveščanja javnosti bo na lokalnem radiu izvedena oddaja s predstavitvijo projekta in njegovih aktivnosti.

Operacija je razdeljena na dve ključni aktivnosti: Priprava vsebin in izdelava produktov ter Pilotna izvedba programa, vezanega na produkte. V okviru prve aktivnosti se bodo vzpostavile visoke grede ob šolah in vrtcih, v Cerknem pa se bo uredil tudi rastlinjak ter vrtna lopa z ustreznim orodjem. Uredile se bodo tudi druge zelene površine na območju. V okviru druge aktivnosti pa se bo izdelala študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca. Aktivnost pilotne izvedbe programa zajema tudi izvedbo izobraževanj ter testne športne prireditve v Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Za celotno območje LAS bo izdana brošura s predstavitvijo produktov projekta.

 

las s ciljem

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka

 

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 15. 10. 2019
Višina sofinanciranja: 115.445,82 eur
Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

V okviru operacije skupaj kot vodilna destinacija sodelujeta Idrija in Škofja Loka. Destinaciji bosta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječe digitalne predstavitve z namenom učinkovitejše digitalne prepoznavnosti na tujih trgih, nadaljnje krepitve zadovoljstva turistov in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka kot tudi na nacionalni ravni. Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na povečano število prihodov in prenočitev turistov in bodo pripomogli k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Idrija in Škofja Loka.

Destinacija Idrija se bo v okviru operacije osredotočila na nadgradnjo in posodobitev obstoječe digitalne predstavitve s sledečimi aktivnostmi:
- priprava novega sodobnega spletnega portala www.visit-idrija.si (v slovenskem in 3 tujih jezikih-nemški, angleški, italijanski), ki bo uporabnike informiral o ponudbi na Idrijskem. V okviru spletne strani bo vzpostavljen rezervacijski sistem, ki bo obiskovalcem omogočal rezervacijo turističnih paketov in nastanitev,
- priprava novih fotografij za potrebe digitalne promocije destinacije,
- priprava video vsebin/spotov za namen digitalne promocije destinacije,
- priprava prevodov in lektoriranje vsebine za nov spletni portal in vsebine za digitalno kampanjo,
- izvedba tržne analize na belgijskem, nizozemskem in italijanskem trgu,
- priprava in izvedba digitalne kampanje za turistično destinacijo Idrija in zakup spletnega medijskega prostora v digitalnih kanalih na tujih trgih (Italija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Nizozemska).

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se bo osredotočila na nujno potrebno nadgradnjo digitalne promocije Škofjeloškega območja, in sicer:
- nadgradnja spletne strani www.visitskofjaloka.si z jezikovnimi različicami (španščina in francoščina), saj v Turistično informacijskem centru zaznavajo velik obisk in porast obiska iz špansko in francosko govorečih držav,
- izdelava promocijskega filma za celotno Škofjeloško območje (dolžina 2 minuti in 30 sekund) ter izdelava krajših oz. tematskih filmov (10 sekund),
- odkup promocijskih fotografij za celotno Škofjeloško območje po vnaprej dogovorjenem namenskem fotografiranju (predvidoma štirje snemalni dnevi),
- marketinška kampanja ter izobraževanje ponudnikov na področju digitalne promocije s pomočjo Instagrama, s poudarkom povečanja prepoznavnosti Škofjeloškega območja na novih trgih (Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija),
- targetirano oglaševanje na spletnih straneh preko storitve Google AdWords z namenom pritegnitve oz. krepitve prepoznavnosti destinacije na novih trgih,
- zasnova in produkcija vsebin ter izvedba interaktivno vodene zgodbe z elementi igrifikacije in obogatene resničnosti na eni izmed tematskih poti na destinaciji. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logo_mgrt_esrr

 

http://www.eu-skladi.si/

http://www.mgrt.gov.si/

https://www.slovenia.info/sl