KIJZ

1. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja Zavoda za turizem Idrija (v nadaljevanju ZTI) vsebuje osnovne podatke o ZTI, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja ZTI, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja ZTI.

Naziv organa: Zavod za turizem Idrija 
Direktorica: mag. Valerija Božič 
Naslov: Mestni trg 2, 5280 IDRIJA 
Telefon: (05) 37 34 070 
E-pošta: 

Datum prve objave kataloga:
1. 10. 2019

Datum zadnje spremembe:
28. 06. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.visit-idrija.si

Druge oblike kataloga:
tiskana oblika, dostopna v pisarni – tajništvu Zavoda za turizem Idrija

 

2.SPLOŠNI PODATKI ZAVODA ZA TURIZEM IDRIJA IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

2.1 Podatki o organizaciji zavoda in organigram

Področje delovanja Zavoda za turizem Idrija

Ustanovni namen Zavoda za turizem Idrija, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/2010, 73/2010, 55/2011, 84/2011, 104/2013) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center  za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 20/2019), vključuje skupno načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti območja, spodbujanje razvoja ter skupno načrtovanje, oblikovanje, promocijo in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja.

Zavod je koordinator aktivnosti in upravljalec Unesco globalnega geoparka Idrija.

Delovno področje obsega:

 • oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine Idrija,
 • informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
 • promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
 • sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
 • vodenje in koordinacija aktivnosti Unesco globalnega geoparka Idrija,
 • upravljanje Krajinskega parka Zgornja Idrijca,
 • delo upravljanje s sistemom mestnih e-koles BeCIKL,
 • delno upravljanje s Camperstop-om Inzaghi.

 

Člani sveta zavoda:

 • Franc Medic, predsednik
 • Lara Lapajne Golob
 • Davor Vodopija
 • Mirjam Gnezda Bogataj
 • Meta Pivk
 • Robert Šinkovec
 • Branka M. Peternel

 

2.2 Kontakti uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe:

Valerija Božič, direktorica, Mestni trg 2, 5280 Idrija

T:  05 37 34 088
M: 040 450 909
E: valerija.bozic@visit-idrija.si

 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Zavoda za turizem Idrija

Državni predpisi:

 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o gospodarskih in javnih službah
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si.

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem naslovu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Zavod za turizem Idrija ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://europa.eu.int./index_si.htm.

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem naslovu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Zavod za turizem Idrija ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

2.5 Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi Zavod za turizem Idrija

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi Zavod za turizem Idrija

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:

 • navedba organa, od katerega želi vlagatelj informacijo (Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija),
 • navedba zastopnika Zavoda za turizem Idrija (direktorica Valerija Verhovnik),
 • navedba imena in priimka ter stalnega bivališča vlagatelja oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • navedba informacije, s katero se želi vlagatelj seznaniti,
 • navedba načina seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi Zavod za turizem Idrija razpolaga

/

2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na poslovnih spletnih straneh Zavoda za turizem Idrija: www.visit-idrija.si. Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.

Letna poročila Zavoda za turizem Idrija:

 

Programi dela Zavoda za turizem Idrija:

 

Pravni akti Zavoda za turizem Idrija:

 

Druge informacije javnega značaja:

 

3.Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko tega kataloga (www.visit-idrija.si). Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v pisarni – tajništvu Zavoda za turizem Idrija v delovnem času zavoda, od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00.